Đăng ký vào nhóm tranh cử này

Hotline: 0909

Nếu bạn muốn đăng ký vào nhóm tranh cử này trước tiên cần phải đăng ký tạo Ename tại Ename.vn để có nhân hiệu YourName.Ename.vn 

Sau đó hãy bấm vào nút bên dưới để điền biểu mẫu đăng ký vào nhóm này hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi

[Trưởng nhóm tranh cử cần soạn một Google biểu mẫu và gắn link vào nút bên dưới]