Thành viên nhóm tranh cử

Quản trị dự án [tên dự án - domain.vn]

Hotline: 0981981219

Trưởng Ban quản trị

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Phó Ban

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Thư Ký

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Nghiên Cứu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Review

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Xuất Bản

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Thương Mại

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Pháp Lý

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Thương Hiệu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Tuyển Dụng

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Marketing

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Trưởng Ban Truyền Thông

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

CỐ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

Cố vấn về thương hiệu

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Cố vấn về nhân sự

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Cố vấn về kỹ thuật

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này

Cố vấn khoa học

Giới thiệu ngắn gọn về thành viên này